Lietuvos “Saulučių” sambūrio logotipo konkursas

LIETUVOS „SAULUČIŲ“ SAMBŪRIO LOGOTIPO KŪRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.            Konkurso-parodos Lietuvos “Saulučių” sambūrio logotipas (toliau konkursas-paroda) nuostatai reglamentuoja konkurso-parodos organizavimo ir vykdymo tvarką.

2.            Konkurso nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje: www.kaunosaulute.lt

 

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 3.            Tikslas – bendradarbiaujant vaikams, jų šeimų nariams, pedagogams ir kitiems        darželio darbuotojams sukurti žaismingą,  “Saulutės” vardą turinčių darželių bendrystės logotipą.

4.            Uždaviniai:

 • Skatinti įstaigos vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų, kitų bendruomenės narių saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą.
 • Įprasminti “Saulutės” vardą turinčių darželių draugystę logotipu.

III. DALYVIAI

 5.             Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių “Saulutės” vardą, bendruomenės.

IV. KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 6.            Konkurso-parodos organizatoriai – logotipo kūrimo darbo grupė: Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojos Lina Dumbliauskienė, Birutė Kraciejienė, vyresnioji mokytoja Brigita Rakauskienė, pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė.

7.             Konkurso-parodos etapai:

 • I etapas: logotipų kūrimas savo  įstaigose nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 29 d.
 • II etapas: sukurti logotipai eksponuojami 2020m. kovo 2-15d. savo įstaigose, balsavimo būdu atrenkamas vienas, daugiausiai balsų gavęs logotipas. Atrinktą skenuotą logotipą  pdf  formatu ir  užpildytą dalyvio kortelę (Priedas Nr.1) atsiųsti el. paštu pavaduotoja.loreta@gmail.com iki 2020m. kovo 20 d.
 • III etapas: atsiųsti logotipai dalyvauja viešame balsavime internete. Įstaigų bendruomenės galės balsuoti  internetinėje erdvėje (adresas bus patikslintas) iki 2020m. balandžio 10d.  Nugalėtojas  išrenkamas pagal balsų daugumą ir bus skelbiamas Lietuvos “Saulučių” sambūrio susitikime Kaune 2020m. balandžio 30d.

V. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA IR PATEIKIMAS

 8.            Darbai konkursui-parodai gali būti atlikti naudojant įvairias technikas: pieštukus,  flomasterius, tušą, kreideles, kompiuterinę grafiką ir kt.

9.            Darbas atliekamas ant 20 cm skersmens apskritimo.

 1. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.
 2. Turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, įstaiga.

VI. KONKURSO-PARODOS VERTINIMO KRITERIJAI

 1.  Logotipas turi būti estetiškas, žaismingas, atspindėti „Saulučių“ sambūrio savitumą.
 2.  Darbus vertins visų sambūryje dalyvaujančių lopšelių-darželių „Saulutė“ bendruomenės.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendruomenių išrinktas, atitinkantis konkurso-parodos sąlygas logotipas, taps lopšelių-darželių „Saulutė“ sambūrio simboliu.
 2. Konkursą laimėjusio logotipo autorius įsipareigoja suteikti teisę naudoti, platinti jo darbą kaip Lietuvos „Saulučių“ sambūrio logotipą.
 3. Dėl papildomos informacijos kreiptis į lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojas:

Liną Dumbliauskienę el.p. lina.rakickaite@gmail.com  arba tel. 862693524; Birutę Kraciejienę el.p. antanaityte.b@gmail.com, Brigitą Rakauskienę el.p. brigitara@gmail.com.

 

 

1 Priedas

DALYVIO KORTELĖ

 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius. Įstaigos pavadinimas.