ĮSTAIGOS VIZIJA

Atsakinga, atvira, besimokanti organizacija, užtikrinanti kokybišką ugdymą(si), atliepianti kiekvieno vaiko poreikius, formuojanti bendruomenės gamtosauginį sąmoningumą, kurianti saugią, funkcionalią, kūrybišką ugdymo(si) ir darbo aplinką.

 

ĮSTAIGOS MISIJA

Teikti 2-7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdyti harmoningą, sveiką, motyvuotą, kūrybišką, puoselėjančią etnokultūrą ir ekologiją, brandžią mokyklai asmenybę. Siekti nuolatinio pedagogų tobulėjimo ir bendradarbiaujant su tėvais padėti vaikui patirti laimingą vaikystę.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

„Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas.“

(K. Čiukovskis)

Puoselėjamos vertybės: humaniškumas, pagarba, tolerancija, meilė gimtajam kraštui, bendruomeniškumas, nuolatinis mokymasis.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI

  1.  Patobulinti ugdymo (si) proceso organizavimą, padidinant bendruomenės gamtosauginį sąmoningumą.
  2.  Pagerinti  švietimo  pagalbos vaikui sistemą, veiksmingiau tenkinant vaikų ugdymosi poreikius.
  3.  Atnaujinti ugdymo/si aplinką, atitinkančią bendruomenės poreikius.