SPECIALISTAI

Logopedas

Įstaigos logopedas teikia korekcinę pagalbą kiekvienam vaikui, turinčiam kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pastebėjus vaiko ugdymosi sunkumus vykdomas individualus vaiko kalbos įvertinimas. Vertinamas žodynas, gramatinė kalbos sandara ir rišlioji kalba, garsų tarimas ir foneminis suvokimas, artikuliacinis aparatas. Atpažinus problemas, individualiai kiekvienam parengiamos ir taikomos tinkamos kalbos korekcijos pratybos kalbiniams sunkumams įveikti. Logopedas taip pat konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais.

Meninio ugdymo mokytojas

Meninio ugdymo mokytojai įvairiomis meninės raiškos priemonėmis siekia, kad vaikai: lavintų savo kūrybines galias, turtintų emocinę patirtį, plėtotų socialinius ir komunikacinius gebėjimus  Įstaigoje veikia kūrybinės dirbtuvės „Smalsutis“, kurių metu vaikai veikdami su tapybinėmis, grafinėms, formų plokštumoje ir erdvėje kūrimo priemonėmis bei įvairiomis dailės medžiagomis kuria pačių pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta technika. Taip pat lopšelyje-darželyje dirba choreografijos mokytojas, kuris  moko vaikus šokio. Šokdami vaikai pažįsta savo kūną, lavina lankstumą, vikrumą, koordinaciją, mokosi elementarių šokio žingsnelių, žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, improvizuoja.

Neformaliojo ugdymo mokytojas

Neformaliojo ugdymo mokytojas organizuoja kūno kultūros užsiėmimus visiems lopšelio-darželio vaikams ir teikia pagalbą vaikams, turintiems padėties ir judesio sutrikimus  (pagal gydytojo išvadas, PPT išvadą). Veiklų metu skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, ugdomas vikrumas, lankstumas, stiprumas, valia, ištvermė, drąsa. Neformaliojo ugdymo mokytojas glaudžiai bendradarbiauja su medicinos darbuotoju, kitais specialistais ir vaikų tėvais. Fiksuoja vaikų pasiekimus, kaupia medžiagą apie jų turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį bei šią informaciją perduoda grupių auklėtojoms, vaikų tėvams.

Muzikos pedagogas

Muzikos pedagogė organizuoja ir veda muzikinio ugdymo užsiėmimus visų lopšelio-darželio grupių vaikams. Šių veiklų metu vaikai dainuoja ir groja, klausosi muzikos ir juda pagal ją, kuria ir improvizuoja, žaidžia muzikinius žaidimus. Muzikos pedagogė bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais specialistais. Lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose, organizuoja įvairius renginius ir šventes. Rengia vaikus  dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Socialinis pedagogas

Padeda vaikams geriau adaptuotis įstaigoje. Dirba kartu su pedagogais, kitais specialistais, tėvais ir teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Atstovauja vaiko teisėms švietimo įstaigoje ir už jos ribų. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese. Socialinio pedagogo tikslas - organizuoti ankstyvąją prevenciją, ugdytiniams teikti socialinę pagalbą, ugdyti socialinius gebėjimus. Taip pat teikti pagalbą ugdytiniams, siekiant racionaliau išnaudoti lopšelio – darželio teikiamas galimybes lavintis, mokytis tampant savarankiškais, pilietiškais bei dorais asmenimis.

 Psichologas

Psichologas lopšelyje-darželyje „Saulutė“ įdarbintas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinant projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ veiklą „Psichologinės pagalbos plėtra“, kurios tikslas – teikti psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.

Psichologas lopšelyje – darželyje prevencinėmis priemonėmis skatina saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, stiprina vaikų psichologinį atsparumą, psichikos sveikatą, padeda jiems atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais).

Šis specialistas atlieka: psichologinį vertinimą, konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

  • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
  • pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
  • organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir ugdymo įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
  • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
  • teikia individualias konsultacija ugdymo įstaigos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais;
  • konsultuoja ugdymo įstaigose ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
  • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
  • ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
  • tikrina vaikų asmens higieną;
  • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigose.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Eidukaitytė dirba ir konsultuoja:

Pirmadieniais 8.00 – 16.30 val.
Trečiadieniais (2 ir 4 mėnesio trečiadieniais) 8.00 – 16.30 val.
12.00 – 12.30 val. pietų pertrauka.