DARŽELIO EMBLEMA

emblema_02

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “SAULUTĖ” ISTORIJA

Kauno miesto lopšelis-darželis Nr.35 atidarytas 1972 m. kovo 15 dieną Kauno miesto liaudies švietimo skyriaus vedėjo P. Kepežinsko  įsakymu Nr. 4. Tuo metu lopšelio-darželio, esančio Centiniame bulvare 56, patalpose veikė tik 4 vaikų grupės:2 lopšelio ir 2 darželio. Įstaigos projektinis pajėgumas – 12 grupių.
Atsiradus poreikiui, kai mokyklos ėmė netalpinti pradinukų, ėmė steigtis pradinės klasės darželiuose. Kauno miesto mero 1994 m. gegužės 4 d. potvarkiu Kauno 35-asis  vaikų lopšelis-darželis tapo pradine mokykla-darželiu “Saulutė”, kurioje veikė 7 pradinio ugdymo klasės ir 3 darželio grupės. Mokykla-darželis turėjo daug privalumų, buvo itin patrauklus tiek ugdytiniams, tiek jų tėvams. Tautiškumo ir etninės kultūros puoselėjimas buvo artimas mūsų įstaigos bendruomenei. Todėl buvo sukurta etnokultūrinio ugdymo programa, kuri padėjo pamatus etninio ugdymo krypčiai įstaigoje. Ugdymo procesas buvo organizuojamas taikant tuo metu netradicinius ugdymo metodus (projektinį, grupinį), rengiamos ir švenčiamos tradicinės lietuvių šventės-Užgavėnės, Šv. Kazimieras, Pavasario lygiadienis- Saulės šventė, kuri vėliau tapo tradicine mūsų įstaigos švente. Mokykloje-darželyje dirbo aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie dalyvavo  su mokiniais įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir dažnai tapdavo laureatais.
Keičiantis ugdymo metodams, buvo keičiamos vaikų ugdymosi sąlygos grupėse, kiekvienos grupės vaikai rinko savo grupei vardą. Bendromis pedagogų, kitų darbuotojų, tėvelių pastangomis praplėstos ugdomosios erdvės vaikams- įrengta sporto salė, sporto aikštynas lauke, įkurta  Seklytėlė,  kurioje sukaupta ir eksponuojama senovinių darbo įrankių ir rakandų kolekcija.
Vykdant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005m. kovo 3d. sprendimą Nr. T – 125 “Dėl Kauno m. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005 – 2012m.”, 2008m. darželis-mokykla vėl  tampa  lopšeliu-darželiu. Vykdoma ikimokyklinio ugdymo grupių plėtra, įsteigiant ankstyvojo amžiaus vaikų grupes. Ugdymas vyksta remiantis įstaigos pedagogų sukurta ikimokyklinio ugdymo programa. Pagrindinis ugdymo metodas-žaidimas, kurio metu atsiskleidžia vaikų pažintiniai procesai,  įgyjama socialinių įgūdžių, sprendžiamos emocinės problemos. Žaisdamas vaikas tenkina natūralų judėjimo poreikį, mokosi prireikus sukaupti jėgas, valią, būti drąsiam, atkakliam ir formuoja bei įtvirtina sveikos gyvensenos įgūdžius.