Lopšelyje-darželyje siekiama kalbos ir mąstymo sąryšio. Gimtasis žodis yra terpė, kurioje vyksta mąstymas. Kalba formuojasi mąstymo įpročių pagrindu. Mažo žmogaus kalbą tiesiogiai veikia socialinė, kultūrinė patirtis. Darželyje esame įkūrę etnokultūrinę seklyčią, kurioje yra surinkta gausi kolekcija senovinių darbo ir buities įrankių, rakandų ir kitų senovės lietuvių namų apyvokos daiktų. Išnaudojant turimą aplinką turtinama vaikų etninės kultūros patirtis, ugdomas aktyvus tradicijų dalyvis, turintį norą pažinti ir perimti tautos kultūrą.  Stovėdamas ant tvirto savo kultūros tradicijų, papročių, meno ir kalbos pagrindo, vaikas pajėgus mokytis ne tik gimtosios, bet ir užsienio kalbų.

Todėl į ugdymo turinį  integruojama ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans Hase vaikų darželiuose ir priešmokyklinėse grupėse“. Ši programa grindžiama naujausiomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo žiniomis, kurios tikslas – supažindinti vaikus su vokiečių kalba, ugdyti palankią nuostatą užsienio kalbos atžvilgiu, skatinti domėtis kalbomis. Taip pat sudarytos sąlygos mokytis anglų kalbos pradmenų papildomų užsiėmimų metu.

Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, vykdoma  tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“, kuri padeda vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Tenkinant vaiko poreikius visose raidos srityse, rūpinamasi, kad vaikas būtų sveikas,  fiziškai aktyvus ir augtų saugioje aplinkoje. Darželyje organizuojami kūno kultūros užsiėmimai bei vaikai kviečiami papildomai lankyti futbolo treniruotes. Įstaiga puoselėja sveikos,  subalansuotos ir vaikų amžių bei poreikius atitinkančios mitybos tradicijas, dalyvauja ES finansuojamose programose –,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Turtinant ugdymo procesą, naudojami Valdorfo pedagogikos elementai. Ugdymo turinys suderintas su vaiko dvasinės raidos dėsniais, padeda vaikui lengviau suvokti save, atsiskleisti ir vystytis protui, jausmams, valiai.

Siekiant  kultūrinio, švietėjiško ir projektinio bendradarbiavimo, lopšelis-darželis „Saulutė“ yra Kauno kolegijos, Kauno m. Savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos, Lietuvos futbolo federacijos,  Lietuvos masinio futbolo asociacijos partneriai, Lietuvos lopšelių-darželių „Saulutė“ sambūrio nariai. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedros  studentai  lopšelyje-darželyje atlieka pedagogines praktikas, kurioje jie susipažįsta su darbo specifika ir įgyja praktinių įgūdžių.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Kauno lopšelio-darželio “Saulutė” ikimokyklinio ugdymo programą

Ikimokyklinio ugdymo kokybės samprata