Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d.sprendimas  Nr. T-320 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMO

 

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur,  vakarienė – 0,65  Eur. Viso už 3 maitinimus 2,40 Eur.

1.2. darželio grupių vaikams: pusryčiai – 0,70  Eur, pietūs- 1,30 Eur.,    vakarienė – 0,70  Eur. Viso už 3  maitinimus 2,70 Eur.

1.3. priešmokyklinių grupių vaikams: pusryčiai – 0,70 Eur,  vakarienė – 0,70 Eur. Viso už 2  maitinimus 1,40 Eur.

Visą dokumentą rasite čia:

Maitinimo kainos 2022-09-01

Mokesčio tvarka 2023-01-19

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimu Nr. T-454

(Kauno miesto savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 7 d.

sprendimo Nr. T-32 redakcija)

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinėse švietimo įstaigose (toliau – mokyklos) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio (toliau – mokestis) nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais.

II SKYRIUS

MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS

3. Mokestis už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra mokestis už maitinimą.

4. Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio už ugdymo sąlygų tenkinimą:

4.1. mokestis už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis;

4.2. mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) moka 0,58 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

 

III SKYRIUS

LENGVATŲ TAIKYMAS IR LENGVATOMS TAIKYTI BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

5. Nuo Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodyto mokesčio mokėjimo atleidžiama:

5.1. jei vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir kitus teisės aktus, pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas, patikrinęs prašyme pateiktus duomenis, patvirtina, kad jie atitinka informacinėje sistemoje „Parama“ pateiktus duomenis;

5.2. kai vaikas yra atvykęs iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių pajėgų Ukrainoje vykdomų karinių veiksmų ir laikinai gyvena Savivaldybės teritorijoje, iki vaikui bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje asmeniui suteikimo dienos.

6. Aprašo 4 punkte nurodytas mokestis nemokamas, kai vaikui teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

7. Atsakingas mokyklos darbuotojas vykdo socialinės pašalpos asmenims skyrimo (neskyrimo) stebėseną – kartą per ketvirtį tikrina informacinėje sistemoje „Parama“ pateiktus duomenis. Nustačiusi Savivaldybės administracijos padalinio, administruojančio paramos skyrimą, pateiktų duomenų ir tėvų pateiktų duomenų neatitikimą, mokykla, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos padalinio, administruojančio paramos skyrimą, pateiktą naujausią informaciją, priima sprendimą dėl vaiko tėvams (įtėviams, globėjams) taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo.

8. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamos 50 procentų Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodyto mokesčio už išlaikymą lengvatos taikomos, jeigu:

8.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (kitas tėvas miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaiko gyvenamoji vieta teismo procesiniu dokumentu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų);

8.2. tėvai (įtėviai, globėjai) augina ir (ar) globoja tris (rūpinasi trimis) ar daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų;

8.3. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

8.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa;

8.5. vaikui, už kurio išlaikymą mokamas mokestis, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai;

8.6. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais);

8.7. vaikui, už kurio išlaikymą mokamas mokestis, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai, dėl kurių jis ugdomas Kauno Prano Daunio ugdymo centre, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno šv. Roko mokykloje.

9. Vienu metu gali būti taikoma tik viena iš Aprašo 8 punkte nurodytų lengvatų. Ją tėvai (įtėviai, globėjai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme, ir, jei reikia, pateikti dokumentus, reikalingus lengvatai taikyti.

10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai)mokesčio, nurodyto Aprašo 3 ir 4 punktuose, nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

10.1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;

10.2. tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

10.3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus argumentuotą prašymą;

10.4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

10.5. tėvų (įtėvių, globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

10.6. jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus argumentuotą prašymą;

10.7. dėl ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar +30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai;

10.8. kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos;

10.9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) – ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus argumentuotą prašymą.

11. Tėvai (įtėviai, globėjai), vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, mokesčio nemoka Aprašo 10.2, 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodytais atvejais, jeigu pateikia savo tai patvirtinančius dokumentus.

12. Tėvai (įtėviai, globėjai) dokumentus, reikalingus mokesčio, nurodyto Aprašo 3 ir 4 punktuose, lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į mokyklą arba ne vėliau kaip per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo kito mėnesio, atsiradus pagrindui taikyti lengvatą. Jei tėvai (įtėviai, globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, mokestis  skaičiuojamas netaikant lengvatos. Informaciją, galinčią turėti įtakos lengvatos netaikymui, tėvai (įtėviai, globėjai) privalo pranešti mokyklai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aplinkybių pasikeitimo, bet ne vėliau kaip iki mėnesio paskutinės darbo dienos. Lengvata netaikoma nuo tos dienos, kai išnyko aplinkybės ją taikyti. Mokykla priima sprendimą dėl tėvams taikytos lengvatos perskaičiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo, jeigu pati gauna duomenų apie aplinkybių, turėjusių įtakos lengvatai taikyti, pasikeitimą ir (ar) išnykimą.

13. Tėvams (įtėviams, globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, mokestis atitinkamai mažinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme įtvirtinta teise į nemokamus pietus.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIO MOKĖJIMAS

14. Mokestis skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos.

15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas daugiau kaip du mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš mokyklos, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai apie ketinimą priimti tokį sprendimą raštu įspėjo vaiko tėvus (įtėvius, globėjus).

16. Mokesčio skolos iš tėvų (įtėvių, globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

 Nuo 2023-09-01 keičiasi mokesčio tvarka- didėja mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės 1  Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Mokesčio tvarka 2023-09-01