Lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Svarbiausias vaikų poreikis – žaisti. Žaidžiant atsiskleidžia pažintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio. Bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais vaikai įgyja socialinių įgūdžių ir svarbios patirties, kurios vėliau sunku įgyti patiems arba padedant suaugusiems. Žaidimas padeda vaikui save realizuoti, išspręsti emocines problemas, suvokti moralines normas ir vaidmenis.

Žaisdamas vaikas tenkina natūralų judėjimo poreikį, mokosi prireikus sukaupti jėgas, valią, būti drąsiam, atkakliam ir formuoja bei įtvirtina sveikos gyvensenos įgūdžius.

Ypač ryškus vaikų poreikis – tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti, atrasti pasaulį. Šis poreikis skatina domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, žmonėmis, daiktais, įvairia veikla ir technologijomis.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama logopedo, meninio ir neformaliojo ugdymo mokytojų pagalba.

Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių: 2 – ankstyvojo amžiaus vaikų (lopšelio), 7– ikimokyklinio amžiaus vaikų (darželio) ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Devynių grupių darbo laikas yra 10,5 val., dviejų – 12 val.

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 30 dienos. Liepos – rugpjūčio mėnesiais darželis dirba atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir vaikų skaičių.

 

PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdymo procesas organizuojamas taikant „Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programą“. Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1,5 iki 5(6) metų. Grupės sukomplektuotos iš vieno amžiaus  vaikų, todėl kiekvienoje grupėje individualiai tenkinami atitinkamo amžiaus tarpsnio  vaikų poreikiai.

Lopšelyje-darželyje siekiama kalbos ir mąstymo sąryšio. Gimtasis žodis yra terpė, kurioje vyksta mąstymas. Kalba formuojasi mąstymo įpročių pagrindu. Mažo žmogaus kalbą tiesiogiai veikia socialinė, kultūrinė patirtis. Darželyje esame įkūrę etnokultūrinę seklyčią, kurioje yra surinkta gausi kolekcija senovinių darbo ir buities įrankių, rakandų ir kitų senovės lietuvių namų apyvokos daiktų. Išnaudojant turimą aplinką turtinama vaikų etninės kultūros patirtis, ugdomas aktyvus tradicijų dalyvis, turintį norą pažinti ir perimti tautos kultūrą.  Stovėdamas ant tvirto savo kultūros tradicijų, papročių, meno ir kalbos pagrindo, vaikas pajėgus mokytis ne tik gimtosios, bet ir užsienio kalbų.

Todėl į ugdymo turinį  integruojama ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans Hase vaikų darželiuose ir priešmokyklinėse grupėse“. Ši programa grindžiama naujausiomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo žiniomis, kurios tikslas – supažindinti vaikus su vokiečių kalba, ugdyti palankią nuostatą užsienio kalbos atžvilgiu, skatinti domėtis kalbomis. Taip pat sudarytos sąlygos mokytis anglų kalbos pradmenų papildomų užsiėmimų metu.

Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, vykdoma  tarptautinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“, kuri padeda vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Tenkinant vaiko poreikius visose raidos srityse, rūpinamasi, kad vaikas būtų sveikas,  fiziškai aktyvus ir augtų saugioje aplinkoje. Darželyje organizuojami kūno kultūros užsiėmimai bei vaikai kviečiami papildomai lankyti futbolo treniruotes. Įstaiga puoselėja sveikos,  subalansuotos ir vaikų amžių bei poreikius atitinkančios mitybos tradicijas, dalyvauja ES finansuojamose programose –,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Turtinant ugdymo procesą, naudojami Valdorfo pedagogikos elementai. Ugdymo turinys suderintas su vaiko dvasinės raidos dėsniais, padeda vaikui lengviau suvokti save, atsiskleisti ir vystytis protui, jausmams, valiai.

Siekiant  kultūrinio, švietėjiško ir projektinio bendradarbiavimo, lopšelis-darželis „Saulutė“ yra Kauno kolegijos, Kauno m. Savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos, Lietuvos futbolo federacijos,  Lietuvos masinio futbolo asociacijos, M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro partneriai, Lietuvos lopšelių-darželių „Saulutė“ sambūrio nariai. Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedros  studentai  lopšelyje-darželyje atlieka pedagogines praktikas, kurioje jie susipažįsta su darbo specifika ir įgyja praktinių įgūdžių.

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ žengia kalbų, mąstymo, emocinio intelekto, etninės kultūros, fizinio aktyvumo ir sveikatos ugdymo keliu.

Priešmokyklinio ugdymo programa. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas 6 m. vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdimosi mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo procesas organizuojamas taikant „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.

 BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PUBP priedas

UGDYMO KOKYBĖS  SAMPRATA IR KRITERIJAI

atsisųsti