Lopšelis-darželis „Saulutė“ vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Svarbiausias vaikų poreikis – žaisti. Žaidžiant atsiskleidžia pažintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir realaus pasaulio. Bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais vaikai įgyja socialinių įgūdžių ir svarbios patirties, kurios vėliau sunku įgyti patiems arba padedant suaugusiems. Žaidimas padeda vaikui save realizuoti, išspręsti emocines problemas, suvokti moralines normas ir vaidmenis.

Žaisdamas vaikas tenkina natūralų judėjimo poreikį, mokosi prireikus sukaupti jėgas, valią, būti drąsiam, atkakliam ir formuoja bei įtvirtina sveikos gyvensenos įgūdžius.

Ypač ryškus vaikų poreikis – tyrinėti, pažinti, eksperimentuoti, atrasti pasaulį. Šis poreikis skatina domėjimąsi viskuo, kas supa vaiką: gamta, žmonėmis, daiktais, įvairia veikla ir technologijomis.

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama logopedo, meninio ir neformaliojo ugdymo mokytojų pagalba.

Lopšelyje-darželyje veikia 11 grupių: 3 – ankstyvojo amžiaus vaikų (lopšelio), 6 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (darželio) ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Devynių grupių darbo laikas yra 10,5 val., dviejų – 12 val.

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki birželio 30 dienos. Liepos – rugpjūčio mėnesiais darželis dirba atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir vaikų skaičių.

 

PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdymo procesas organizuojamas taikant „Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programą“. Ikimokyklinio ugdymo programa skirta vaikams nuo 1,5 iki 5(6) metų. Grupės sukomplektuotos iš vieno amžiaus  vaikų, todėl kiekvienoje grupėje individualiai tenkinami atitinkamo amžiaus tarpsnio  vaikų poreikiai.

Kurdami lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programos modelį, vadovavomės priimtinomis šiuolaikinio ugdymo kryptimis: humanizmu ir progresyvizmu. Vadovaudamiesi humanistine kryptimi siekiame:

 • padėti vaikams suvokti savo poreikius ir skatinti jų asmenybės tapsmą ir sklaidą;
 • padėti suvokti save, savo problemas, saviraidos tikslus;
 • siekti teigiamo vaiko savęs vertinimo;
 • suteikti kuo daugiau erdvės vaiko saviraiškai;
 • vystyti vaiko gebėjimą rasti sau reikalingą informaciją, gebėti ją taikyti, sprendžiant problemas;
 • siekti draugiškų vaiko ir pedagogo santykių;
 • laikytis bendrai priimtų vertybių ir bendravimo normų;
 • valdyti savo jausmus, poelgius.

Vadovaudamiesi progresyviojo ugdymo kryptimi, siekiame:

 • didelį dėmesį skirti vaiko individualybės laisvai plėtrai, remiantis jo interesais, iniciatyvumu, sumanumu, kūrybingumu;
 • organizuoti veiklą individualiai, mažose grupelėse, su visa grupe, ugdymą integruoti;
 • sudaryti sąlygas dirbti pagal savo jėgas;
 • laisvai rinktis veiklos formas;
 • mokytis dirbti komandoje.

Etnokultūrinis ugdymas šioje programoje nuosekliai ir kūrybiškai integruojamas į visų amžiaus tarpsnių ugdymo procesą ir kasdieninę veiklą. Tai viena iš pagrindinių įstaigos ugdymo krypčių. Jis orientuotas į lietuvių tautinių papročių ir tradicijų puoselėjimą, jų perimamumą, į vaikų tautinės savimonės skatinimą. Todėl mūsų ugdytiniai yra skatinami gilintis į etninę muziką, tautosaką, tautodailę. Ikimokyklinio amžiaus vaikui etnokultūrinė veikla yra artima, leidžia pasireikšti jo emocijoms, tenkina saviraiškos poreikį, susipažįsta su lietuvių liaudies tautos lobynais. Todėl šioje programoje siekiama parodyti etnokultūrinės veiklos prioritetą ikimokyklinio vaiko ugdymo procese, atskleisti ugdymo turinio integracinius ryšius, numatyti ugdymo turinio gaires. 

Priešmokyklinio ugdymo programa. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas 6 m. vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdimosi mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo procesas organizuojamas taikant „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.

 BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

PUBP priedas

UGDYMO KOKYBĖS  SAMPRATA IR KRITERIJAI

atsisųsti