Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6metai. (pvz. 2017m. rugsėjo mėn.- 2011m. gimusiems vaikams).

Į pirmąją klasę vaikai išeina, kai tais kalendoriniais metais jiems sueina 7 metai. (pvz. 2017m. rugsėjį-2010m. gimusieji vaikai).

Jei vaikas yra itin gabus, stipriai lenkia savo žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais savo bendraamžius, tėvams pageidaujant bei įvertinus jo brandumą Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT), gali  būti priešmokyklinis ar pradinis ugdymas jam teikiamas  metais anksčiau.

Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant:

  • ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;
  •  ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

Vaiko brandumą vertina Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) adresu Mickevičiaus g. 54, Kaunas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. taikant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotas ir adaptuotas metodikas.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  •  vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

 Įvertinus Vaiko brandumą, parengiama Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai).

Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.Daugiau informacijos rasite – Vaikų brandumo įvertinimo aprašas