Kauno lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuolat veikia Vaiko gerovės komisija ( VGK).

 VGK sudaro:

Pirmininkas –Loreta Kosjanenkienė- direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Nariai: Danguolė Višinskienė, mokytoja

Reda Mikalauskienė- logopedė;

Kristina Trumpauskaitė- socialinė pedagogė;

Vida Misiūnienė- psichologė,

Aurėja Galminaitė- specialioji pedagogė.

 

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

3. Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

5. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

 

VGK komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus.

VGK DARBO TVARKOS APRAŠAS 2020

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka