Už centralizuotą vaikų priėmimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė  tel. 868357453, el. paštas pavaduotoja.loreta@gmail.com

Prašymai priimami kasdien 9-16 val.

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

(Ištrauka)

Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų :

10.1. Teikiama pirmenybė, atsižvelgiant į 10.3 papunkčio sąlygą, šiems vaikams:

10.1.1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;

10.1.2. įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams;

10.1.3. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;

10.1.4. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);

10.1.5. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;

10.1.6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

10.2. Vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir bent vieno iš jo tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste.

10.3. Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę pagal Aprašo 10.1.1 papunktį. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę pagal Aprašo 10.1.2–10.1.6 papunkčius, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

10.4. Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal Aprašo 10.1 papunktį, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 dienos.

11. Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (globėjai), jeigu nepageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją per 10 darbo dienų.

12. Jei vaikas patenka į abi tėvų (globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (globėjai) per 5 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas.

 

Pilną dokumento versiją galite rasite

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS