ĮSTAIGOS TARYBA
Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Lopšelio-darželio „Saulutė“ tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius lygiomis dalimis (ne mažiau nei po 3 atstovus) atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.
Tarybos pagrindinės funkcijos:
 • Nustato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
 • Pritaria lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Vertina lopšelio-darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems nusprendus atestuotis;
 • Analizuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.
Tarybos pirmininkas-Vilma Simonaitė
MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti lopšelio-darželio „Saulutė“  savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi mokytojai bei kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.
Tarybos pagrindinės funkcijos:
 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
 • Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
 • Analizuoja ugdymo rezultatus;
 • Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą;
 • Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • Teikia siūlymus įstaigos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.
Mokytojų tarybos pirmininkas -Vaida Noreikienė