Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas  nustato bendruosius reikalavimus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimui Kauno lopšelyje-darželyje „Saulutė“ .  Aprašas skirtas ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams ir kitiems ugdytojams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

Pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų vertybinių nuostatų bei esminių gebėjimų visuma ir jo ugdymo pažangą nusakantys pasiekimų žingsniai, padedantys pedagogams, tėvams (globėjams, įtėviams), švietimo pagalbos specialistams, kitiems ugdytojams ir vadovams, atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką.

 

Vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas