Informacija dėl mokesčio už darželį skaičiavimo

Primename, jog mokestį už darželį sudaro:

1.  Atlyginimas už maitinimą –išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.(lopšelio grupės vaikams-trys maitinimai 1,81 eur., darželio ir priešmokyklinių grupių vaikams-2,02 eur.)

2. Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi tik pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Informuojame, jog nuo 2020-01-1-01 įsigalioja naujas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 454.

Pagrindiniai ir svarbiausi pakeitimai yra šie:

 • Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą  dydis yra nustatomas 9,20 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
 •  Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą dydžio lengvatos bus taikomos:
 • kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, taikoma 8,62 Eur lengvata;
 •  kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, taikoma 4,31 Eur lengvata;
 • Atlyginimo už maitinimą  50 procentų lengvata ir  atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą  – 8,91 Eur lengvata bus taikoma tik šiais atvejais, jei:
 • vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
 •  abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
 • abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;
 •  vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa, jei globėjo (kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo) ar abiejų globėjų (kai vaiko globėjai šeima) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste;
 •  vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai ir abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
 •  abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste ir vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais).
 • Jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos dėl ligospirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į ugdymo įstaigą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą, mokestis už ligos dienas nebus skaičiuojamas.
 • Mokestis bus skaičiuojamas už praėjusį mėnesį.

Visą dokumentą galite rasti grupių stenduose, darželio internetinėje svetainėje bei Kauno miesto savivaldybės puslapyje http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020.pdf