logo

Lietuvos “Saulučių” sambūrio logotipo konkursas

LIETUVOS „SAULUČIŲ“ SAMBŪRIO LOGOTIPO KŪRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.            Konkurso-parodos Lietuvos “Saulučių” sambūrio logotipas (toliau konkursas-paroda) nuostatai reglamentuoja konkurso-parodos organizavimo ir vykdymo tvarką.

2.            Konkurso nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ internetinėje svetainėje: www.kaunosaulute.lt

 

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 3.            Tikslas – bendradarbiaujant vaikams, jų šeimų nariams, pedagogams ir kitiems        darželio darbuotojams sukurti žaismingą,  “Saulutės” vardą turinčių darželių bendrystės logotipą.

4.            Uždaviniai:

 • Skatinti įstaigos vaikų ir jų šeimos narių, pedagogų, kitų bendruomenės narių saviraišką, kūrybiškumą, išradingumą.
 • Įprasminti “Saulutės” vardą turinčių darželių draugystę logotipu.

III. DALYVIAI

 5.             Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių “Saulutės” vardą, bendruomenės.

IV. KONKURSO-PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 6.            Konkurso-parodos organizatoriai – logotipo kūrimo darbo grupė: Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojos Lina Dumbliauskienė, Birutė Kraciejienė, vyresnioji mokytoja Brigita Rakauskienė, pavaduotoja ugdymui Loreta Kosjanenkienė.

7.             Konkurso-parodos etapai:

 • I etapas: logotipų kūrimas savo  įstaigose nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 29 d.
 • II etapas: sukurti logotipai eksponuojami 2020m. kovo 2-15d. savo įstaigose, balsavimo būdu atrenkamas vienas, daugiausiai balsų gavęs logotipas. Atrinktą skenuotą logotipą  pdf  formatu ir  užpildytą dalyvio kortelę (Priedas Nr.1) atsiųsti el. paštu pavaduotoja.loreta@gmail.com iki 2020m. kovo 20 d.
 • III etapas: atsiųsti logotipai dalyvauja viešame balsavime internete. Įstaigų bendruomenės galės balsuoti  internetinėje erdvėje (adresas bus patikslintas) iki 2020m. balandžio 10d.  Nugalėtojas  išrenkamas pagal balsų daugumą ir bus skelbiamas Lietuvos “Saulučių” sambūrio susitikime Kaune 2020m. balandžio 30d.

V. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA IR PATEIKIMAS

 8.            Darbai konkursui-parodai gali būti atlikti naudojant įvairias technikas: pieštukus,  flomasterius, tušą, kreideles, kompiuterinę grafiką ir kt.

9.            Darbas atliekamas ant 20 cm skersmens apskritimo.

 1. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti parodos tikslus ir reikalavimus.
 2. Turi būti nurodytas autoriaus vardas ir pavardė, įstaiga.

VI. KONKURSO-PARODOS VERTINIMO KRITERIJAI

 1.  Logotipas turi būti estetiškas, žaismingas, atspindėti „Saulučių“ sambūrio savitumą.
 2.  Darbus vertins visų sambūryje dalyvaujančių lopšelių-darželių „Saulutė“ bendruomenės.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Bendruomenių išrinktas, atitinkantis konkurso-parodos sąlygas logotipas, taps lopšelių-darželių „Saulutė“ sambūrio simboliu.
 2. Konkursą laimėjusio logotipo autorius įsipareigoja suteikti teisę naudoti, platinti jo darbą kaip Lietuvos „Saulučių“ sambūrio logotipą.
 3. Dėl papildomos informacijos kreiptis į lopšelio-darželio „Saulutė“ mokytojas:

Liną Dumbliauskienę el.p. lina.rakickaite@gmail.com  arba tel. 862693524; Birutę Kraciejienę el.p. antanaityte.b@gmail.com, Brigitą Rakauskienę el.p. brigitara@gmail.com.

 

 

1 Priedas

DALYVIO KORTELĖ

 

Dalyvio vardas, pavardė, amžius. Įstaigos pavadinimas.

 

 

korona

Kaip išvengti korona-viruso

korona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korona 2

buk-atsargus

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

lankstinukas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lankstinukas 2

82214940_1007460596307208_7238883510134505472_n

Pramoga „Į svečius pas draugus“

Sausio 10 d. , penktadienį, „Drugelių“ ir „Bitučių“ grupių vaikai lankėsi vieni pas kitus svečiuose, pasikeitė pačių kurtomis dovanėlėmis, stiprino tinkamą, draugišką tarpusavio bendravimą. „Bitučių“ grupėje vaikai stebėjo eksperimentą „Lavos lempa“. „Drugelių“ grupėje visi kartu draugiškai žaidė įvairius žaidimus. Laikas pralėkė greitai ir smagiai!

Keletas smagių akimirkų

82092927_634825767367275_4040903788414894080_n 82214940_1007460596307208_7238883510134505472_n 81631359_1079556665731266_4087919485439180800_n

Tėvų akademija 2020 I pusmetis

Aktyvių tėvų akademija kviečia

Tėvų akademija 2020 I pusmetis

DSC_0011

Linksmų švenčių!

sveikinimas

svarbu

Informacija dėl mokesčio už darželį skaičiavimo

Primename, jog mokestį už darželį sudaro:

1.  Atlyginimas už maitinimą –išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.(lopšelio grupės vaikams-trys maitinimai 1,81 eur., darželio ir priešmokyklinių grupių vaikams-2,02 eur.)

2. Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y. edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms, edukacinių renginių paslaugoms apmokėti, turtui įsigyti, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo išlaidoms skirtos išlaidos, apmokamos tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi tik pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Informuojame, jog nuo 2020-01-1-01 įsigalioja naujas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 454.

Pagrindiniai ir svarbiausi pakeitimai yra šie:

 • Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą  dydis yra nustatomas 9,20 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
 •  Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą dydžio lengvatos bus taikomos:
 • kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, taikoma 8,62 Eur lengvata;
 •  kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, taikoma 4,31 Eur lengvata;
 • Atlyginimo už maitinimą  50 procentų lengvata ir  atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą  – 8,91 Eur lengvata bus taikoma tik šiais atvejais, jei:
 • vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;
 •  abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
 • abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, ir bendrai gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;
 •  vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa, jei globėjo (kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo) ar abiejų globėjų (kai vaiko globėjai šeima) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste;
 •  vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos (fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai ir abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;
 •  abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste ir vienas iš tėvų (įtėvių) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais).
 • Jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos dėl ligospirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į ugdymo įstaigą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą, mokestis už ligos dienas nebus skaičiuojamas.
 • Mokestis bus skaičiuojamas už praėjusį mėnesį.

Visą dokumentą galite rasti grupių stenduose, darželio internetinėje svetainėje bei Kauno miesto savivaldybės puslapyje http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020.pdf

 

mikrobai1

Užkrečiamosios ligos ir asmens higiena

lankstinukas lankstinukas 2

IMG_20191118_095019

UŽSIĖMIMAS „SPORTUOJANTIS VAIKAS – SVEIKAS VAIKAS!” IR APDOVANOJIMAI!

Mūsų “Nykštukus” vėl aplankė VšĮ Judesio studijos „Strakaliukas“ treneriai, kadangi vaikai dalyvauja programoje „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Vaikai sportavo, treneriai įvertino pažangą po pirmojo užsiėmimo. Norime pasidžiaugti, kad net 99 proc. vaikų pagerino savo rezultatus bėgimo rungtyje! Darželyje per kūno kultūros užsiėmimus vaikai atliko rekomenduojamus pratimus, siekiant sustiprinti raumenis, pagerinti koordinaciją bei greitį. Pabaigoje jaunieji sportininkai buvo apdovanoti medaliais ir diplomais, o auklėtojoms, kūno kultūros pedagogui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistei įteiktos padėkos už programos koordinavimą.

Dalinamės sportinėmis akimirkomis

IMG_20191118_091329 IMG_20191118_092955 IMG_20191118_095019 IMG_20191118_091705 IMG_20191118_092823 IMG_20191118_094010