IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Nacionaliniai 
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 
1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 
2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis) 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija 
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569 
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės) 

Dėl vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 
(pateikta pateikti tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstos kompleksinės pagalbos teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams) schema ir reglamentuotas jos įgyvendinimas) 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1009 
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai) 

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918 
(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas) 

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249 
(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla) 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-1344 
(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui) 

Dėl privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 
(reglamentas privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymas, skyrimas ir finansavimas) 

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas) 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas 
1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621 
(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose) 

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-1315 
(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos) 

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 
(nustatyti pagrindiniai įstaigų, įmonių ar grupių, kurios vykdo ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai) 

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 
(nustatyti ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinėse ugdymo mokyklose reikalavimai) 

Kauno miesto savivaldybės 
Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-331 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 1 d. sprendimas Nr. T-269 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. T-531 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. T-412 
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka) 

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-543 
(reglamentuota vaikų atvedimo į ikimokyklinę grupę ir išleidimo iš jos tvarka) 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-351 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“ 
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas ikimokyklinio ugdymo modelių aprašas) 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-83 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(nustatyta mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse mokėjimo tvarka, nurodytos mokesčio mokėjimo lengvatos) 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ 
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas) 

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašas 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31 
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės) 

Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas 
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T-168 
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamos vaikų išlaikymo ikimokyklinėje įstaigoje išlaidos ir (ar) sumokama skola)