SPECIALISTAI

Logopedas

  Įstaigos logopedas teikia korekcinę pagalbą kiekvienam vaikui, turinčiam kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pastebėjus vaiko ugdymosi sunkumus vykdomas individualus vaiko kalbos įvertinimas. Vertinamas žodynas, gramatinė kalbos sandara ir rišlioji kalba, garsų tarimas ir foneminis suvokimas, artikuliacinis aparatas. Atpažinus problemas, individualiai kiekvienam parengiamos ir taikomos tinkamos kalbos korekcijos pratybos kalbiniams sunkumams įveikti. Logopedas taip pat konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais.

 

Meninio ugdymo mokytojas

Meninio ugdymo mokytojai įvairiomis meninės raiškos priemonėmis siekia, kad vaikai: lavintų savo kūrybines galias, turtintų emocinę patirtį, plėtotų socialinius ir komunikacinius gebėjimus  Įstaigoje veikia kūrybinės dirbtuvės „Smalsutis“, kurių metu vaikai veikdami su tapybinėmis, grafinėms, formų plokštumoje ir erdvėje kūrimo priemonėmis bei įvairiomis dailės medžiagomis kuria pačių pasirinkta ar pedagogo pasiūlyta technika. Taip pat lopšelyje-darželyje dirba choreografijos mokytojas, kuris  moko vaikus šokio. Šokdami vaikai pažįsta savo kūną, lavina lankstumą, vikrumą, koordinaciją, mokosi elementarių šokio žingsnelių, žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, improvizuoja.

 

Neformaliojo ugdymo mokytojas

Neformaliojo ugdymo mokytojas organizuoja kūno kultūros užsiėmimus visiems lopšelio-darželio vaikams ir teikia pagalbą vaikams, turintiems padėties ir judesio sutrikimus  (pagal gydytojo išvadas, PPT išvadą). Veiklų metu skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, ugdomas vikrumas, lankstumas, stiprumas, valia, ištvermė, drąsa. Neformaliojo ugdymo mokytojas glaudžiai bendradarbiauja su medicinos darbuotoju, kitais specialistais ir vaikų tėvais. Fiksuoja vaikų pasiekimus, kaupia medžiagą apie jų turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį bei šią informaciją perduoda grupių auklėtojoms, vaikų tėvams.

 

Muzikos pedagogas

Muzikos pedagogė organizuoja ir veda muzikinio ugdymo užsiėmimus visų lopšelio-darželio grupių vaikams. Šių veiklų metu vaikai dainuoja ir groja, klausosi muzikos ir juda pagal ją, kuria ir improvizuoja, žaidžia muzikinius žaidimus. Muzikos pedagogė bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais specialistais. Lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose, organizuoja įvairius renginius ir šventes. Rengia vaikus  dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.