ĮSTAIGOS TARYBA
 
Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.
 
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Lopšelio-darželio „Saulutė“ tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius lygiomis dalimis (ne mažiau nei po 3 atstovus) atstovaujami tėvai, pedagogai ir kiti įstaigos darbuotojai.
 
Tarybos pagrindinės funkcijos:
 • Nustato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką; 
 • Pritaria lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Vertina lopšelio-darželio vadovų veiklą, pareikšdami nuomonę jiems nusprendus atestuotis;
 • Analizuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą; 
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.
 
 
MOKYTOJŲ TARYBA
 
Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti lopšelio-darželio „Saulutė“  savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi mokytojai bei kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.
 
Tarybos pagrindinės funkcijos:
 • Inicijuoja organizacijos kaitos procesus;
 • Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus;
 • Analizuoja ugdymo rezultatus;
 • Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą;
 • Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • Teikia siūlymus įstaigos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.
 
 
METODINĖ TARYBA
 
Metodinė Taryba – tai veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Tarybos tikslas  siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir aukštos ugdymo kokybės.
 
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Metodinę tarybą sudaro visi ikimokyklinėje įstaigoje dirbantys mokytojai ir ugdymo specialistai.
 
Tarybos pagrindinės funkcijos:
 • Kartu su įstaigos vadovu ir jo pavaduotoju ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • Užtikrina metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą organizuojant ugdymo procesą ir jį įgyvendinant;
 • Skleidžia pedagogines ir metodines naujoves, dalijasi gerąja pedagogine patirtimi, padeda mokytojams ruoštis atestacijai.